Medlemsbetingelser

Generelle vilkår for medlemskap hos The Room.

Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i The Room fra og med 19.02.2018.

Nedenfor finner du reglene for månedsabonnement hos The Room. Reglene er til både for kundens og The Rooms trygghet. The Room forplikter seg til å levere de timene som er oppsatt på timeplanen, med variasjon. Timene våre skal ha høy kvalitet og hvor du som kunde skal bli ivaretatt av våre instruktører. For å få til dette best mulig, er The Room avhengig av forutsigbarhet. Reglene nedenfor er derfor retningslinjer for hvordan vi håndterer endring av månedsabonnement, oppsigelser og betaling, slik at vi kan levere våre tjenester best mulig.

Medlemskap i The Room

 1. Medlemskap i The Room kan søkes av myndige personer som: Ikke skylder penger til The Room for tidligere medlemskap og som har god allmenntilstand.
 2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med The Room dersom foresatte inngår avtale på vegne av vedkommende og den foresatte står som betaler for medlemskapet.
 3. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.
 4. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen, og for den periode som Medlemmet har bundet seg til i Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.
 5. Omfanget av The Room sine ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremkommer av The Room sine til enhver tid gjeldende beskrivelser og tilhørende prisliste på theroom.no.
 6. Medlemmet kan i bindingsperioden oppgradere sitt medlemskap i samsvar med The Room sine til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingsperiodens utløp kan Medlemmet også velge å nedgradere medlemskapet. Skjer oppgradering av medlemskapet under eventuell bindingsperiode, og månedlig medlemsavgift er betalt på forskudd, skal Medlemmet betale differansen mellom månedlig medlemsavgift for det tidligere og det nye nivået.
 7. The Room kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 8. The Room kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager og lignende.
 9. Medlemmer som har bedriftsavtale Medlemmer som er registrert med en rabattert eller sponset bedriftsavtale har rett til rabattert pris så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle The Room dersom retten til rabattert medlemskap opphører. For medlemmer med et sponset medlemskap er det bedriftens ansvar å varsle The Room ved endring av Medlemmets rett til spons av medlemskap.
 10. Vi tilbyr to månedsabonnement med bindingsperiode; 6- og 12 måneder. Bindingsperioden starter dagen månedsabonnementet er inngått.

Betaling og AvtaleGiro

 1. Medlemmet, eller annen person som i Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale månedlig medlemsavgift iht. The Room sin gjeldende prisliste.
 2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt (den 20.e hver måned), med unntak av ved oppstart hvor særskilte vilkår gjelder. Eksempel: Betaling for trening i juli måned har forfall 20. juni.
 3. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingsperioden. Endring av månedlig medlemsavgift gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre Medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedlig medlemsavgift endres
 4. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom medlemskapet er bekreftet fryst.Betaling av treningsavgift for månedsabonnement (med og uten bindingsperiode) skal skje gjennom AvtaleGiro. Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til The Room samt sørge for at betaling av månedlig medlemsavgift utføres innen betalingsfristens utløp.
 5. Ved unnlatt betaling, sender The Room først en inkassovarsel 14 dager etter første betalingsfrist. Inkassovarselet har forfall 14 dager etter at det blir sendt. Ved unnlatt betaling av inkassovarselet, sender The Room saken til inkasso.
 6. Kunden må straks gi skriftlig varsel til The Room, sendt via e-post til post@theroom.no, ved betalingsproblemer eller feil på fakturaen. På denne måten kan vi unngå unødvendige inkassosaker eller sikre riktig behandling av betalingsutsettelse.
 7. The Room er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor The Room sin kontroll og som The Room ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Varighet på månedsabonnementet og oppsigelse av avtalen

 1. Månedsabonnementet vil som et minimum løpe ut bindingsperioden. Etter bindingsperiodens utløp går månedsabonnementet over til et løpende abonnement. Dette betyr at månedsabonnementet fortsetter å løpe etter bindingsperioden inntil kunden selv eventuelt leverer en oppsigelse til The Room.
 2. Kunden kan etter bindingsperiodens utløp si opp månedsabonnementet. Oppsigelsestiden er én (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Eksempel: Dersom kunden leverer oppsigelse 15. juni, opphører månedsabonnementet 1. august. Siste betalingsforfall er 20. juni, for trening i juli. Kunden kan trene helt frem til månedsabonnementet opphører 1. august.
 3. Oppsigelsen skal være skriftlig, sendt via e-post til post@theroom.no. Har ikke kunden mottatt skriftlig bekreftelse på oppsigelsen etter senest 3 virkedager, skal kunden sende en ny oppsigelse. Kunden er selv ansvarlig for at The Room mottar oppsigelsen.
 4. Ved flytting kan kunden si opp sitt månedsabonnement før bindingsperioden har utløpt, forutsatt at kunden leverer flyttemelding sammen med oppsigelsen og at tilflyttingssted ligger mer enn 30 km unna The Room. Bekreftelse fra Posten om adresseforandring er ikke tilstrekkelig. Reglene om oppsigelsestid gjelder også ved flytting.

Frysing av månedsabonnement

 1. Kunden kan «fryse» sitt månedsabonnement totalt én (1) måned totalt i løpet av et kalenderår. Dersom kunden fryser sitt månedsabonnement i løpet av bindingsperioden, blir også bindingsperioden forlenget tilsvarende. Eksempel: Velger kunden å fryse sitt månedsabonnement én måned sammenhengende, blir bindingsperioden forlenget med én måned.
 2. Kunden må gi skriftlig beskjed om frysing, sendt via via e-post til post@theroom.no. The Room må motta informasjonen minst én (1) måned før kunden ønsker at frysingen skal starte. Eksempel: Kunden ønsker å fryse sitt månedsabonnement for juli måned. The Room må da motta informasjon om frysingen senest innen 1. juni. I dette eksempelet blir betalingsforfall 20. juni (betaling for trening i juli) stoppet. Betalingsforfall 20. juli (betaling for trening i august) blir trukket som normalt.
 3. Kunden har rett til å fryse sitt månedsabonnement ved sykdom. Ved sykdom må kunden gi skriftlig varsel The Room umiddelbart, sendt via e-post til post@theroom.no, slik at The Room kan stanse betalingsforfall. Dersom kunden allerede har betalt for måneden frysingen gjelder, kan The Room ettergi betalingen. Kunden må ettersende sykemelding så snart som mulig for å få rett til frysing. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

Angerrett

 1. Kunden kan benytte en angrerett innen syv (7) dager etter månedsabonnementet er inngått med The Room. Ønsker kunden å bruke angreretten må The Room motta skriftlig varsel, sendt via e-post til post@theroom.no.

Medlemmets ansvar å:

 1. Informere The Room om forhold som gir rett på eller endrer Medlemmets rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel. The Room vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel
 2. Gjøre seg kjent med og følge The Room sine til enhver tid gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.
 3. Informere The Room om endringer i opplysninger for betaling av månedlig medlemsavgift, som f.eks. navn, kontonummer og adresse.
 4. Alltid registrere sitt medlemskort ved ankomst før Medlemmet benytter seg av et The Room-senter.
 5. The Room sender informasjon til medlemmer til den private postadressen eller e- postadressen medlemmet har oppgitt til The Room. Medlemmet er ansvarlig for å informere The Room om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende).
 6. Meldinger fra Medlemmet som gjelder endringer i Medlemsavtalen bør gjøres skriftlig til The Room via brev, e-post eller ved oppmøte på et The Room-senter. Kontaktinformasjon til The Room er tilgjengelig på The Room sin nettside (www.theroom.no).

Velkommen til The Room. God trening!

Back to Top